Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině 

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 000638421

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Příspěvková organizace pod názvem Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině 320, Praha 10 byla zřízena usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 6/15 a sídlí na adrese V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10. Zřizovací listina je ze dne 28. 4. 2011 a nabyla účinnosti 1. 9. 2011. Poslední změna zřizovací listiny z důvodu změny názvu příspěvkové organizace na Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 1/168 ze dne 16. 2. 2023 a nabyla účinnosti 1. 9. 2023.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem subjektu je Hlavní město Praha, který je zároveň jeho nadřízeným orgánem.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.  

Organizační schéma 2023/2024

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:    Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině

V Úžlabině 320/23

100 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny

Podatelna:  pondělí-pátek 8:00-11:30, 12:00-15:30

Ředitelka:  po telefonické domluvě

Zástupci ředitelky:  po telefonické domluvě

Vedoucí školní jídelny: po telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení:

ústředna: 274 016 211

ředitelka školy (statutární orgán subjektu): PhDr. Romana Bukovská, 274 016 213, e-mail: bukovska@uzlabina.cz

statutární zástupce: Mgr. Ing. Lukáš Hons, 274 016 230, e-mail: hons@uzlabina.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Radka Müllerová, 274 016 225, e-mail: mullerova@uzlabina.cz

asistentka ředitelky: Jana Kudrnová, 274 016 220, e-mail: kudrnova@uzlabina.cz

studijní oddělení: Marcela Svítková, 274 016 238, e-mail: svitkova@uzlabina.cz

vedoucí školní jídelny: Romana Reitermannová, 274 016 215, e-mail: reitermannova@uzlabina.cz

výchovná poradkyně: Mgr. Martina Adámková, 274 016 252/276, e-mail: adamkova@uzlabina.cz

metodička prevence rizikového chování: Mgr. Aneta Rezková, 274 016 247, e-mail: rezkova@uzlabina.cz

školní psycholožka: Mgr. Libuše Vránková, e-mail: vrankova@uzlabina.cz

pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, 731 609 403, e-mail: consultant@moore-czech.cz

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránky: https://uzlabina.cz

4.6 Adresa podatelny

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině 

V Úžlabině 320/23

100 00 Praha 10

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: info@uzlabina.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: k63zt5p

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Platby obědů: číslo účtu: 2003700036/6000, variabilní symbol přiděluje vedoucí kuchyně 
Platby školních akcí: číslo účtu: 2003700044/6000, variabilní symbol přiděluje třídní učitel (doporučujeme do poznámky uvést přijmení žáka, název akce a třídu) 

Pro správné určení platby je nutné uvést variabilní symbol, ten je žáku přidělen při zahájení studia.

6. IČO

61385409

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Škola není plátcem DPH.

8. DOKUMENTY

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

Klasifikační řád s platností od 1. 9. 2023 - (PDF 400 kB)

Školní řád s platností od 1. 9. 2023 - (PDF 300 kB)

Dokumenty pro denní formu vzdělávání 

Rozpočet 2024

Rozpočet 2023 - (PDF 283 kB) 

Zřizovací listina platná od 1. 9. 2023 

Zřizovací listina platná od 1. 9. 2016 - (PDF 1,3 MB)

Zřizovací listina - (PDF 1,4 MB) 

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2022/2023 - (PDF 1,5 MB)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - (PDF 230 kB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2021/2022 - (PDF 1,5 MB)

Školní vzdělávací programy - na webové stránce školy a v listinné podobě v ředitelně školy.

Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin - v listinné podobě v ředitelně školy.

Dokumentace BOZP a PO - v listinné podobě v ředitelně školy.

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace - v listinné podobě v ředitelně školy.

Soubor vnitřních směrnic a předpisů - v listinné podobě v ředitelně školy.

8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu

Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

  • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.
  • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.
  • Doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování.
  • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy.
  • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních.

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webové stránce Hlavního města Prahy.

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy. Dálkovým způsobem na webových stránkách školy v sekci Formuláře.

10. PŘÍJEM PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PODNĚTŮ

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Fotokopie   Cena včetně DPH
  Černobílá kopie jednostranná formát A4 2,00
  Černobílá kopie oboustranná formát A4   3,00
  Černobílá kopie jednostranná formát A3 4,00
  Černobílá kopie oboustranná formát A3 5,00
  Barevná kopie jednostranná formát A4 8,00
  Barevná kopie oboustranná formát A4 14,00
  Barevná kopie jednostranná formát A3 16,00
  Barevná kopie oboustranná formát A3 28,00
 Nosiče DVD ROM 50,00
  DVD ROM - film dle skutečných nákladů
Ostatní náklady  Telefonické spojení dle platných tarifů
Poštovné  Listovní zásilka  dle platného poštovního sazebníku
Další věcné náklady   dle formy poskytovné informace
Osobní náklady přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu 150,00

Podmínky vybírání úhrad

Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle výše uvedeného sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti na sekretariátu školy nebo výjimečně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet školy, a to pouze v případě, kdy informace je zasílaná poštou, a to vždy předem.

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

Škola nemá licenční smlouvy.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 - (PDF 181 kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 - (PDF 181 kB) 

15. OSNOVA POPISU ÚKONU ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, naleznete na Portálu veřejné správy.

16. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s. r. o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 777 291 068

e-mail: consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů zpracovávány, jsou k nahlédnutí u asistentky ředitelky školy.

Informace o zpracování osobních údajů (PDF 400 kB)

17. ETICKÁ LINKA

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace. Poučení o podávání oznámení.