KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY DO 31. 1. 2020.

Přijímací řízení

Harmonogram jednotné přijímací zkoušky je v současné době nezměněn. V případě změny budou aktuální informace včas zveřejněny. Sledujte naše webové stránky.

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce budou odesílány nejdříve na konci března.

 

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu. Uchazeč se může přihlásit na dvě školy, nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a dva různé studijní obory. Zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešle střední škole do 2. března 2020 nebo ji může přinést osobně.

Podmínky přijetí ke studiu

1. Výsledky prospěchu na základní škole, tj. vysvědčení celé 8. třídy a první pololetí 9. třídy. Bodově zvýhodňujeme známky z matematiky, fyziky a částečně českého jazyka. Bodově zvýhodňujeme úspěšnou účast v soutěžích a olympiádách v 8. nebo 9. třídě ve vybraných předmětech (matematika, fyzika, informatika apod.) a zájem o obor v mimoškolních aktivitách. Posledním kritériem je stupeň z chování.

2. Výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z matematiky (70 min.) a ČJL (60 min.). Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %.

V rámci 1. kola přijímacího řízení může uchazeč konat jednotné testy dvakrát. V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pro vyhodnocení kritérií přijímacího řízení používáme program, který vytvořila profesorka školy Mgr. L. Dobešová.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Harmonogram přijímacího řízení:

do 31. 1. 2020 ředitelka školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání.

do 2. 3. 2020 škola přijímá přihlášky ke studiu (připomínáme, že k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení).

14 dní před termínem zkoušky obdrží zákonní zástupci/zletilí uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, informace o přijímacím řízení a registrační číslo uchazeče.

Dne 14. 4. 2020 se koná 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky.

Dne 15. 4. 2020 se koná 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky. 

Dne 13. 5. 2020 se koná 1. náhradní termín jednotné zkoušky.

Dne 14. 5. 2020 se koná 2. náhradní termín jednotné zkoušky.

Pokud bude uchazeč přijat, zašle řediteli střední školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí zápisový lístek. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Pokud lístek škola do 10 dnů neobdrží, má se za to, že uchazeč na školu nenastoupí a na jeho místo škola vypíše další kolo přijímacího řízení nebo přijme jiného uchazeče na základě podaného odvolání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, neplatí v případě odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí mohou podat zákonní zástupci/uchazeči do 3 dnů ode dne převzetí rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy.

V případě obdržení rozhodnutí o nepřijetí doporučujeme všem zájemcům o studium okamžitě podat odvolání.

Většinu míst budeme obsazovat v 1. kole přijímacího řízení.

Informace k vyplňování přihlášky ke studiu:

V prvním kole přijímacího řízení se uchazeč může přihlásit na dvě školy, nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a zvolit si dva různé obory. 
Přihlášku vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, zejména osobní jména cizího původu, dodržujte správnost pořadí (příjmení a jméno). 

Přihláška ke studiu na střední škole ke stažení:

Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům:

  • Na přihlášku stačí napsat název oboru, čísla kódu oboru nepožadujeme.
  • Nezapomeňte uvést telefonní číslo a e-mail zákonného zástupce.
  • Nezapomeňte uvést známku z chování.
  • V rubrice předmět pište konkrétní cizí jazyk (anglický/německý apod.).
  • U všech oborů požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
  • Nezapomeňte na IZO základní školy, razítko a podpis ředitele ZŠ.

Vyplněnou přihlášku nám zašlete nebo doručte osobně nejpozději do 2. března 2020. 

Bližší informace získáte na dnech otevřených dveří.