Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 

Ukončení přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (odvolací řízení)

Veškerá došlá odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí škola odeslala Magistrátu hl. města Prahy, tj. správnímu orgánu. Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán ve lhůtách stanovených v § 71 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem (číslem jednacím) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Registrační číslo obdrželi zákonní zástupci v informačním dopise, který jim byl odeslán emailem v průběhu února a března.

Celkové výsledky:

Obor: ELEKTROTECHNIKA 

Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Přijatí uchazeči:

Obor: ELEKTROTECHNIKA

Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

Počet odevzdaných zápisových lístků

Obor: Elektrotechnika=32

Obor: Informační technologie=97

Kapacita tříd je naplněna.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

 

Poučení pro přijaté uchazeče

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v SPŠE, Praha 10, V Úžlabině 320 odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvedávat osobně na studijním oddělení školy dne 3. května 2022 od 12:00 do 16:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou nebo datovou schránkou.

Odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Odvolání je třeba podat písemně ředitelce školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí může ředitelka školy změnit v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo následně odvolání postoupit krajskému úřadu (Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu. 

Vzor odvolání

 

Pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

Počet přihlášek ke studiu:

 • Obor ELEKTROTECHNIKA: 100
 • Obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE: 287

 

 Harmonogram přijímacího řízení:

Činnost Termín Poznámky
Podání přihlášky ke studiu do 1. března 2022  
Zaslání pozvánky k řádnému termínu JPZ do 29. března 2022 Pozvánky se budou odesílat v týdnu od 21. 3.* Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku doporučeně poštou nebo datovou schránkou.
Řádný termín JPZ - 1. termín 12. dubna 2022 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 7:30-8:20.
Řádný termín JPZ - 2. termín 13. dubna 2022 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 7:30-8:20.
Termín pohovorů pro cizince 26. dubna 2022 od 7:45 hod.  Individuální pozvánky odeslány emailem.
Předání výsledků JPZ škole 28. dubna 2022  
Nahlížení do spisů 29. dubna 2022 od 13:00 do 15:00 h.  Není povinné.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 29. dubna 2022 po 18:00 h. Na webové stránce školy a v budově školy.
Odevzdání zápisového lístku do 13. května 2022 Osobně, poštou.
Náhradní termín JPZ 10. a 11. května 2022 Uchazeči obesláni poštou.
Termín pohovorů - náhradní termín 10. května 2022 Individuální pozvánky odeslány emailem.
Nahlížení  do spisů 17. května 2022 od 14:00 do 15:00 h. Není povinné.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 18. května 2022 v odpolední hodinách Na webové stránce školy a v budově školy.

 * Vzor pozvánky. V pozvánce jsou uvedeny mj. tyto důležité údaje: místo a čas konání zkoušky a základní informace k jednotným testům, věnujte pozornost povoleným pomůckám a doporučení k didaktickému testu, zejména zápisu řešení úloh. V dopise, který obdrží zákonný zástupce uchazeče o studium doporučeně poštou nebo datovou schránkou, najdete:

 • pozvánku k přijímací zkoušce,
 • oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (viz správní řád).

Shromažďování podkladů bude ukončeno 28. dubna 2022 v 10:00 hod. Dne 29. dubna 2022 od 13 do 15 hod. se zákonní zástupci mohou seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Je to právo, nikoli povinnost. Zákonní zástupci se seznámí s podklady rozhodnutí, nikoli s výsledkem přijímacího řízení. Termín případné návštěvy školy si zákonný zástupce musí předem rezervovat (viz pokyny v zaslaném Oznámení).

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ): 

 • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
 • 2. termín: středa 13. dubna 2022

JPZ se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika v délce 70 minut. Obsah JPZ odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zadání a hodnocení testů zajišťuje Centrum. Maximální počet bodů je 50 z každé zkoušky.

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče o studium:

 • 1. termín: úterý 10. května 2022
 • 2. termín: středa 11. května 2022

 

Doplňující informace k přijímacímu řízení:

 • V rámci 1. kola přijímacího řízení může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
 • V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Započítává se lepší výsledek.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně do tří dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Termín pro podání přihlášky ke studiu:

 • do 1. března 2022

Tiskopis přihlášky:  Přihláška ke studiu

Organizace Cermat připravila pro uchazeče o studium Průvodce vyplněním přihlášky.

Přihlášky přijímá studijní oddělení denně od 7:30 do 16:00 hod. Přihlášky lze odevzdat osobně, poštou nebo datovou schránkou. Počet přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je omezen na dvě (např. dvě školy po jednom oboru nebo jedna škola a dva její obory), obě přihlášky jsou identické. Pořadí nevyjadřuje preferenci té které školy. 

Vyplňování přihlášky:

 • Obě přihlášky musí být vyplněny shodně (i pořadí škol), musí být potvrzeny lékařem (originální podpis a razítko) a ZŠ (originální podpis a razítko).
 • Přihlášku vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, nezapomeňte na telefon, e-mail, IZO ZŠ, uveďte aktuální adresu osobní datové schránky (pokud si v čase od podání přihlášky do data rozhodnutí zařídíte datovou schránku, musíte adresu schránky sdělit škole), napište obor vzdělání: Elektrotechnika, Informační technologie, u oboru Informační technologie připište druhý volitelný cizí jazyk, tj. NJ, nebo OA (odborná angličtina).
 • Zapište hodnocení na vysvědčení za první a druhé pololetí 8. a první pololetí 9. třídy základní školy. 
 • Obě identická vyhotovení musí podepsat zákonný zástupce i uchazeč.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přikládají k přihlášce doporučení PPP o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, tím není dotčena. Cizinec s přihláškou ke studiu předkládá originál vysvědčení a úředně ověřený překlad.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

  Průměrný prospěch na ZŠ  Přijímací zkouška z MAT (body) Přijímací zkouška z ČJL (body) Celkem 
ELEKTROTECHNIKA I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 91,80 % 49 43 91,92 %
Poslední přijatý uchazeč 79,20 % 36 22 53,29 %
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 99,90 % 50 45 96,96 %
Poslední přijatý uchazeč 77,16 % 27 32 66,26 %

 

Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky

 


Dotazy