Otázky a odpovědi

Je pravda, že přihlášku ke studiu si musí uchazeč poslat na SŠ sám?

Ano, je to pravda. Uchazeč podává přihlášku ke studiu sám přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou má zájem.

 

Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?

Přihlášky se přijímají vždy do 1. března.

 

Kdy mám odevzdat doporučení ŠPZ?

Doporučení ŠPZ musíte odevzdat spolu s přihláškou, tj. nejpozději do lhůty pro podání přihlášky.

 

Kolik přihlášek může uchazeč o studium podat?

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Jen upozorňujeme, že platí nový formulář přihlášky ke studiu SŠ.

 

Platí se při podání přihlášky správní poplatek?

Neplatí. Podání přihlášky ke studiu není zpoplatněno.

 

Konají se na vaši školu přijímací zkoušky?

Ano, podrobnější informace najdete zde.

 

Co je to zápisový lístek?

Jedná se o tzv. potvrzení uchazeče, že na školu, na kterou byl přijat, nastoupí. Zápisový lístek musí uchazeč škole, kterou si vybral, zaslat nebo předat osobně nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Pokud lístek škola do 10 dnů neobdrží, má se za to, že uchazeč na školu nenastoupí a na jeho místo škola vypíše další kolo přijímacího řízení nebo přijme jiného uchazeče na základě podaného odvolání.

 

Kolikrát můžu podat zápisový lístek?

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jednou. Pouze v případě, že byl uchazeč přijat na základě odvolání, může si zápisový lístek vzít zpět a uplatnit ho ve škole, na kterou byl na základě odvolání přijat.

 

Kdo mi dá zápisový lístek?

Zápisový lístek, a to pouze jeden, obdrží uchazeč na své základní škole. V případě zletilého uchazeče nebo uchazeče cizince vydává zápisový lístek MHMP - odbor školství a mládeže, Jungmannova ulice č. 35, 6. patro.

 

Co se stane, když zápisový lístek ztratím?

Uchazeč, který ztratí zápisový lístek, obdrží na příslušném krajském úřadě duplikát.

 

Kde seženu přihlášku ke studiu?

Přihlášky ke studiu může uchazeč získat na základní škole, na střední škole, kam se hlásí, v prodejně SEVT nebo si přihlášku může stáhnout na našich webových stránkách

 

Musí být přihláška potvrzená ZŠ?

Ano. Ředitelství ZŠ tak potvrzuje správnost údajů, které jsou uvedeny na přihlášce a které jsou nezbytné pro přijímací řízení.

 

Můžu podat přihlášku datovou schránkou?

Ano. Přihlášku lze podat datovou schránkou. Jen upozorňujeme, že všechny přílohy včetně přihlášky musí být podrobeny autorizované konverzi. Pokud nebudou konvertovány, musí být následně doloženy fyzickým předložením.

 

Kdy dostanu pozvánku ke zkoušce?

Pozvánku ke zkoušce obdrží uchazeč o studium doporučeně (prostřednictvím zákonného zástupce) nejpozději 14 dní před konáním JPZ.