18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - DÁLKOVÁ FORMA

Ve školním roce 2020/2021 nebude třída dálkového studia otevřena.

Název ŠVP: Správa operačních systémů a počítačových sítí

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: dálkové zkrácené studium, 2 roky
Studium je bezplatné.

Dálkové zkrácené dvouleté studium v oboru Informační technologie je určeno uchazečům, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení, a podání přihlášky ke studiu. Žáci SŠ, kteří ještě nesložili maturitní zkoušku, předkládají kopii výročního (ročního) vysvědčení, maturitní vysvědčení doloží u zápisu do 1. ročníku. Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se přijímají do 1. března 2018.
Přijímací řízení dálkové formy studia je na základně školského zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání totožné s přijímacím řízením pro denní formu studia, pouze s tím rozdílem, že uchazeč nekoná přijímací zkoušku a neodevzdává škole tzv. zápisový lístek.
Podmínkou otevření třídy dálkového studia je naplnění minimálního počtu 15 žáků. Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat 1 třídu dálkového studia.
Zápis do 1. ročníku dálkového studia proběhne ve druhé polovině června.
Odkaz na přihlášku ke studiu zde.
Bližší informace: Mgr. Radka Müllerová, e-mail: mullerova@uzlabina.cz

Cíl výuky

Cílem školního vzdělávacího programu Správa operačních systémů a počítačových sítí je připravit žáka co nejlépe k pracovnímu uplatnění v IT profesích typu správce operačních systémů a počítačových sítí na úrovni administrátora a správce aplikačních programů a služeb na základní programátorské úrovni.
Obsah výuky v dálkovém studiu je v souladu s obecnou koncepcí oboru Informační technologie. Výuka je koncipována v souladu s náplní kurzů CISCO IT Essentials a CCNA R&S, vybraných kurzů MOS a MTA a v souladu s požadavky ECDL Core a Advanced. V průběhu studia mohou žáci složit certifikované zkoušky v rámci všech jmenovaných programů.

Forma výuky při dálkovém studiu

Výsledky vzdělávání a učivo odborných předmětů pro zkrácené dálkové studium odpovídá obsahově náplni odborných předmětů společné části výuky denního čtyřletého studia v oboru Informační technologie. Vyučované předměty se týkají výhradně odborné přípravy a prohlubování znalostí odborné angličtiny v oblasti IT.
Vzdělávání v rámci dálkového studia probíhá převážně formou samostudia a také formou povinných konzultací v délce 45 minut, ve kterých je realizována praktická část výuky a průběžné ověřování znalostí a dovedností žáků. Povinné konzultace probíhají zpravidla v pondělí od 12.25 do 17:45 hodin, v prvním ročníku v podobě 6hodinových bloků v průběhu celého školního roku (34 týdnů), ve druhém ročníku v podobě 7hodinových bloků (od 8:45 do 18:40 hodin) v průběhu školního roku (30 týdnů). Povinné konzultace jsou složeny z dvouhodinových až tříhodinových bloků výuky jednotlivých předmětů dle rozvrhu, který bude zveřejněn na začátku září.
Podklady pro samostudium získají žáci od vyučujících jednotlivých předmětů v elektronické podobě.
Studium je po dvou letech zakončeno maturitní zkouškou pouze z odborných předmětů. Žák skládá dvě ústní maturitní zkoušky a jednu praktickou maturitní zkoušku.

Hodnocení žáků dálkového studia

Žáci jsou hodnoceni v průběhu celého pololetí na základě průběžných písemných prací, praktických prací, domácích úkolů, ústního zkoušení. S pravidly hodnocení v jednotlivých předmětech jsou seznámeni na první konzultaci z daného předmětu.
Podmínkou klasifikace je splnění požadavků vyučujících při hodnocení a minimálně 50% účast na povinných konzultacích.
Neúčast na konzultaci musí být na hlášena nejpozději ve dni konání konzultace do 10:00 hodin.