SPŠE » Pro uchazeče » Přípravné kurzy

Přípravné kurzy


U všech oborů zakončených maturitní zkouškou se konají povinně jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. Přípravné kurzy povedou vyučující naší školy. Tematická náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ.


Cíle přípravných kurzů

 • opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky
 • účastníci kurzů se seznámí s prostředím školy

Tematická náplň kurzu – matematika

 • témata uvedená v lekcích budou procvičována na otevřených a uzavřených úlohách
 • lekce č. 1:
  • dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti
  • celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
  • desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek
  • poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
 • lekce č. 2:
  • procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
  • mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina
  • výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
 • lekce č. 3:
  • závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr
  • funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce, slovní úlohy
 • lekce č. 4:
  • rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými, slovní úlohy
 • lekce č. 5:
  • rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
  • metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta
 • lekce č. 6:
  • prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol, výpočet povrchů, objemů, sítě těles
  • konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost

Tematická náplň kurzu – český jazyk

 • pro tyto přípravné kurzy budou vytvořeny testy, jejichž skladba bude odpovídat ilustračním testům Cermatu
 • v otevřených a uzavřených úlohách budou prověřovány znalosti z těchto oblastí:
  • pravopis
  • lexikologie
  • morfologie
  • syntax
  • stylistika
  • porozumění textu
  • literární teorie
 • součástí každé z šesti lekcí bude rozbor testu s vysvětlením problémových jevů

Způsob a forma přihlašování, kapacita kurzu

Zájemce se přihlašuje k oběma kurzům (matematika a český jazyk). Přihlášení pouze k jednomu z nabízených kurzů není možné. Přihlášení probíhá prostřednictvím této přihlášky. Tento vyplněný formulář je třeba odevzdat na studijním oddělení školy spolu s předepsanou platbou. Provozní doba studijního oddělení je každý pracovní den od 8:00 do 15:30. Kapacita nabízených kurzů je omezena. Maximální počet žáků je 60 (2 skupiny po 30 žácích). Přihlášky přijímáme nejpozději do 31. 1. 2017 nebo do naplnění kapacity kurzů.

Přihláška k přípravným kurzům


Termíny přípravných kurzů

Přípravné kurzy budou probíhat každé pondělí v těchto termínech (vždy od 15:00 do 17:10, včetně 10 minutové přestávky):

 • 20. 2. 2017,
 • 27. 2. 2017,
 • 6. 3. 2017,
 • 20. 3. 2017,
 • 27. 3. 2017,
 • 3. 4. 2017.

Od 15:00 do 16:00 bude probíhat první kurz (např. matematika). Od 16:10 do 17:10 bude probíhat druhý kurz (např. český jazyk). V případě neúčasti na kurzu (např. z důvodu nemoci) budou e-mailem žákovi poslány materiály z lekcí, na kterých nebyl přítomen.


Cena kurzů a platba

Cena přípravných kurzů je stanovena na 600 Kč. Platba je realizována v hotovosti spolu s odevzdáním přihlášky. Přihlášky a platby se odevzdávají na studijním oddělení školy každý pracovní den od 8:00 do 15:30.


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: