SPŠE » Pro uchazeče » Přijímací řízení

Přijímací řízení


Pro školní rok 2017/2018 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu. Uchazeč se může přihlásit na dvě školy, nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a dva různé studijní obory. Zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešle střední škole do 1. března 2017 nebo ji může přinést osobně.

Přihláška ke studiu na střední škole ke stažení: Přihláška ke studiu na SŠ

Podmínky přijetí ke studiu


1. Výsledky prospěchu na základní škole, tj. vysvědčení celé 8. třídy a první pololetí 9. třídy. Bodově zvýhodňujeme známky z matematiky, fyziky a částečně českého jazyka.

Přihlížíme též ke studiu na ZŠ s rozšířenou výukou matematiky, informatiky, cizích jazyků a ke studiu na víceletých gymnáziích.

Bodově zvýhodňujeme úspěšnou účast v soutěžích a olympiádách v 8. nebo 9. třídě ve vybraných předmětech (matematika, fyzika, informatika apod.) a zájem o obor v mimoškolních aktivitách. Posledním kritériem je stupeň z chování.

2. Výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z matematiky (70 min.) a ČJL (60 min.). Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %.

V rámci 1. kola přijímacího řízení může uchazeč konat jednotné testy dvakrát. V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pro vyhodnocení kritérií přijímacího řízení používáme program, který vytvořila profesorka školy Mgr. L. Dobešová.

Harmonogram přijímacího řízení:

do 31. 1. 2017 ředitelka školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání.

do 1. 3. 2017 škola přijímá přihlášky ke studiu (připomínáme, že k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení).

14 dní před termínem zkoušky obdrží zákonní zástupci/zletilí uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, informace o přijímacím řízení a registrační číslo uchazeče.

Dne 12. 4. 2017 se koná 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky.

Dne 19. 4. 2017 se koná 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky.

Dne 28. 4. 2017 uvolní Cermat školám výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky.

Nejpozději 3. 5. 2017 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení v budově školy a na webových stránkách.

Dne 11. 5. 2017 se koná 1. náhradní termín jednotné zkoušky.

Dne 12. 5. 2017 se koná 2. náhradní termín jednotné zkoušky.

Pokud bude uchazeč přijat, zašle řediteli střední školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí zápisový lístek. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Pokud lístek škola do 10 dnů neobdrží, má se za to, že uchazeč na školu nenastoupí a na jeho místo škola vypíše další kolo přijímacího řízení nebo přijme jiného uchazeče na základě podaného odvolání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, neplatí v případě odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí mohou podat zákonní zástupci/uchazeči do 3 dnů ode dne převzetí rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy.

V případě obdržení rozhodnutí o nepřijetí doporučujeme všem zájemcům o studium okamžitě podat odvolání.

Většinu míst budeme obsazovat v 1. kole přijímacího řízení.


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: