SPŠE » Pro studenty » Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině 320/23 Praha10 zřizuje dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 197/2016 Sb.) školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). ŠPP poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

Pro žáky školy se rovněž organizují preventivní a intervenční programy, které podléhají standardům odborné způsobilosti, jsou certifikované a jsou v souladu s příslušnými pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování. U všech těchto aktivit je vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště


Mgr. Martina Adámková – výchovná poradkyně (VP) absolventka akreditovaného programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

Kontakty:
telefonní číslo: 274 016 252, 274 016 276
e-mail: adamkova@uzlabina.cz
kabinet: 207b, 004
konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Martina Adámková – školní metodička prevence (ŠMP) absolventka akreditovaného programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Vzdělávací program pro učitele – školní metodik prevence

Kontakty:
telefonní číslo: 274 016 252, 274 016 276
e-mail: adamkova@uzlabina.cz
kabinet: 207b, 004
konzultace po předchozí domluvě


Spolupracující pedagogicko-psychologická poradna

PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph. D. – školní psycholožka

Kontakty:
PPP Jabloňová 3141/30a, Praha 10, Zahradní Město
www.ppp10.eu
telefonní číslo: 777 851 835
e-mail: srahulkova@ppp10.eu

Konzultační tým – složený z vybraných pracovníků školy, vedení školy, třídních učitelů a vedoucích učitelů studijních skupin.

Program poradenských služeb (popis a vymezení rozsahu činností)

VÝCHOVNÝ PORADCE (VP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Ve spolupráci s dalšími pedagogy zajistit vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a vytvořit jim potřebné podmínky pro jejich vzdělávání (např. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, tvorba a vyhodnocování IVP, intenzivní spolupráce s asistenty pedagoga); podle potřeby zajistit žákům se SVP a žákům nadaným potřebnou vstupní a průběžnou diagnostiku pro školská poradenská zařízení (např. dotazníky pro SŠ).
 2. Ve spolupráci s dalšími pedagogy vyhledávat žáky, kteří vyžadují zvláštní pozornost (např. návrhy na další péči o tyto žáky, vytvoření a vyhodnocování plánu pedagogické podpory).
 3. Spolupracovat s konkrétními ŠPZ při zajištění podpůrných opatření a intervenční činnosti pro žáky se SVP (např. konzultace doporučených podpůrných opatření, kompenzačních pomůcek, úpravy IVP během školního roku).
 4. Spolupracovat podle potřeby se zákonnými zástupci, zletilými žáky i studenty školy (např. při výběru dalšího studia, nebo pracovní pozice, při integraci žáka, při prevenci školní neúspěšnosti, při porušování školního řádu, neomluvené absenci, ukončení nebo přerušení studia, při sportovní činnosti v době školní výuky, zdravotních obtížích; poskytovat informace o činnosti školy a školských poradenských zařízeních).
 5. V oblasti kariérového poradenství zprostředkovávat aktuální informace žákům, žákům se SVP, žákům cizincům, zákonným zástupcům, pedagogům o možnostech studia na různých typech VŠ, VOŠ, (např. organizovat setkání se zástupci VŠ, VOŠ, informovat o termínech Dnů otevřených dveří, termínech veletrhů dalšího studia; zprostředkovat setkání se zástupci Úřadů práce; se zástupci firem, s podnikatelskou sférou při rozhodování výběru pracovní pozice).
 6. Průběžně poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům (např. v oblasti kariérového rozhodování žáků; při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky; zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, při prevenci školní neúspěšnosti; při kázeňských problémech; proškolení, semináře organizované odborníky; spolupráce s asistenty pedagoga).
 7. Ve spolupráci s dalšími pedagogy připravit příznivé školní klima pro integraci žáků s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí.
 8. V rámci prevence školní neúspěšnosti pracovat v průběhu školního roku se žáky s nevyhovujícími studijními výsledky (např. společně s třídními učiteli a vyučujícími daného předmětu a zákonnými zástupci vytvořit plán možné nápravy).
 9. Intenzivní spolupráce se školní metodičkou prevence.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů (akce dle PPŠ).
 2. Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.
 3. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
 4. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
 5. Poskytovat metodickou podporu učitelům a informační činnost pro učitele a zákonné zástupce.
 6. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení.
 7. Intenzivní spolupráce s výchovnou poradkyní.

AKCE PRO ŽÁKY DLE PPŠ

 • Adaptační program
 • Navazující program
 • Seminář o racionálním studiu
 • Besedy a přednášky (Policie ČR, Muzeum Policie ČR)
 • Testy profesní orientace
 • Den s vysokými školami a zaměstnavateli
 • Zahraniční odborné praxe
 • Soutěže odborné a sportovní
 • Sportovní a volnočasové aktivity
 • Akademie školy, ples školy
 • Kulturní akce a akce v oblasti vědy a techniky
 • Vzdělávací a poznávací zájezdy a exkurze
 • Charitativní akce

Souhlas s poskytováním poradenských služeb Školního poradenského pracoviště


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: