SPŠE » O škole » Studijní obory » Technické lyceum

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM   

Žáci získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 344, EQF 4.

Název ŠVP: TECHNICKÉ LYCEUM

Studijní program je koncipován jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením odborných předmětů. Na základě podnětů ze strany žáků i odborných firem nabízíme uchazečům o studium tři žádaná a perspektivní zaměření, a to programování, tvorbu webových aplikací a designové aplikace. Pro všechna zaměření má škola velmi moderní vybavení a technické zázemí, kvalitní pedagogy s vysokoškolským vzděláním, zájmem a znalostí moderních technologií.

Pojetí programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, schopnosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti v praktických činnostech.

Žáci získají širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou matematiky, fyziky a chemie. Mezi povinné odborné předměty patří technické kreslení a CAD systémy, deskriptivní geometrie,  základy programování, výtvarnictví a průmyslový design a informační a komunikační technologie. Žáci se naučí využívat výpočetní techniky jako efektivního nástroje pro svůj profesní a osobnostní rozvoj – kancelářské aplikace, prezentace aj.

Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Už od 1. ročníku se žáci učí dvěma cizím jazykům, povinně angličtině a němčině. Ve 4. ročníku mají ještě dvě hodiny odborné angličtiny.

Do školního vzdělávacího programu obou zaměření je zařazena dvoutýdenní odborná praxe, kterou žáci vykonávají ve 3. ročníku.

Na konci druhého ročníku si žáci volí jednu z následujících specializací:

Programování

Výuka navazuje na předmět základy programování. Žáci při volbě specializace již zvládají principy algoritmizace úloh, realizované na jednoduchých úlohách z oblasti matematiky a fyziky, postupují od formulace přesného zadání úlohy až ke kódování, odladění a otestování programu.

V rámci volitelné specializace pracují s pokročilejšími programovacími technikami, postupně programují nejrůznější konzolové, okenní i webové aplikace. Ve svých aplikacích používají databázové soubory, učí se aplikace propojovat, dbát na estetickou úroveň uživatelského rozhraní naprogramovaných aplikací. Plně využívají možností objektově orientovaného programování, tvoří rozsáhlejší projekty.

Důraz je kladen na rozvoj tvůrčích schopností, analytického myšlení, využívání znalostí získaných v jiných předmětech. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s využitím vývojových nástrojů poskytovaných v rámci licence Dreamspark zdarma, a to i žákům pro domácí využití. Žáci získají ucelené teoretické a hlavně praktické znalosti z oblasti programování, které uplatní jak v dalším studiu na vysokých školách, tak v praxi.

Tvorba webových aplikací

Výuka úzce navazuje na předmět základy programování a IKT. Žáci při volbě specializace navazují na znalosti tvorby statických webových stránek v  HTML a CSS. Jsou seznámeni s tvorbou komplexních webových projektů.

Ve specializaci tvorba webových aplikací žáci vytvářejí moderní dynamické webové projekty v jazyce PHP, realizují propojení s databází MySQL. Pro své webové projekty využívají nástroje objektově orientovaného programování, seznámí se též s JavaScriptem, AJAX a JQUERY. Při tvorbě komplexních webových projektů dbají nejen na efektivitu, bezpečnost a přehlednost, ale též na jejich grafickou stránku.

Designové aplikace

SPŠE V Úžlabině je jedna z mála škol v Praze, která nabízí toto atraktivní zaměření, v němž se propojuje estetické a technické vzdělání. Žáci se seznámí s historií a současnými trendy produktového designu, se základy kresby a pravidly designové tvorby. Jsou vedeni k estetickému vnímání předmětů denní potřeby i technických přístrojů. Vytváří jednoduché návrhy drobných technických spotřebních předmětů včetně jejich konstrukčních řešení s ohledem na volbu použitého materiálu, ergonomii, funkčnost a ekologii.

Žáci se naučí pracovat s CAD programy řady AutoCAD a Autodesk Inventor Profesional. a při práci v naší unikátně vybavené odborné učebně budou v praxi využívat Autodesk Alias Studio, které představuje světovou softwarovou špičku v oblasti průmyslového designu. Žáci navrhují design a vytvářejí jednoduchá funkční zařízení v digitální podobě.  Odborné pracoviště žáka tvoří 22“ monitor, speciální tablet pro designéra a nejlepší softwarové vybavení pro produktivní konstrukční a designérské metody (Rapid Prototyping). Během studia je kladen důraz na rozvíjení prostorové představivosti a osvojení principů a metod moderního průmyslového designu. Absolvent tohoto zaměření je technik s výtvarným cítěním, který dokáže pochopit návrh, funkci a tvorbu výrobku v souvislostech.

Ukázky prací studentů

Hodinové dotace

Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Předměty - povinný základ 34 34 33 31 131
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Druhý cizí jazyk (NJ, RJ) 2/2 2/2 3/3 3/3 10/10
Odborná angličtina - - - 2/2 2/2
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka - - 1 2 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5 4 4 4 17
Fyzika 3 4 4 3 14
Chemie 3 2 2 - 7
Biologie 2 - - - 2
Základy ekologie - 1 - - 1
Ekonomika - - 2 2 4
Předměty povinné odborné          
Infomatika a VT 1 1 2 2 6
Aplikační software 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Technické kreslení a CAD systémy 2/2 2/2 - - 4/4
Deskriptivní geometrie - 2 2 - 4
Úvod do programování 2/2 2/2 - - 4/4
Výtvarnictví a průmyslový design 2 2 - - 4
      Odborná praxe    
Předměty volitelné profilové     3/3 3/3 6/6
Programování - - - - -
Tvorba webových aplikací - - - - -
Designové aplikace - - - - -

Vysvětlivky: 3/2 znamená 3 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělenéHs | 10. 05. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: