SPŠE » O škole » Studijní obory » Elektrotechnika

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA  

Žáci získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 354, EQF 4.

Název ŠVP: APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA

Specializace: 1. Řídicí systémy   Leták: zaměření řídicí systémy  - oboru 26-41-M/01 (PDF 800kB)
  2. Inteligentní budovy
  3. Lékařské přístroje

Obor Elektrotechnika zajišťuje žákům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb.


Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů (paměťový osciloskop, logický analyzátor aj.). Na teoretické poznatky bezprostředně navazují praktická cvičení, kde si žáci vyzkoušejí i profesionální prostředky pro automatizované měření.

Od školního roku 2014/2015 se ve 2. ročníku vyučuje dějepis metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda CLIL je založena na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. Díky tomu dochází k zefektivnění a zkvalitnění výuky, zaktivizování pozornosti žáků, rozšíření slovní zásoby v oblasti historie, politiky, kultury, umění a dalších společenských věd a především k propojení anglického jazyka s historií, což napomáhá ke zlepšování samostatných projevů jak v rodném, tak v jazyce anglickém.

 

 

Od třetího ročníku si žáci volí jednu z těchto specializací:

 

Řídicí systémy: Žáci získají přehled o moderních typech senzorů a akčních členů, různých typech pohonů a servosystémů. Dokáží naprogramovat vybrané typy řídicích mikroprocesorů a navrhnout jejich praktické využití. V praktických cvičeních řeší řízení modelů reálných aplikací pomocí řídicích systémů CROUZET – Milénium nebo pomocí programů, které vytvoří v prostředí jazyka C++ či Python. Žáci využívají datové sítě pro ovládání zařízení na dálku. Programují modely soustav řízených řídicími automaty. 


Inteligentní budovy: Žáci se seznámí s metodami správy budov a s problematikou komplexního systémového řízení budov z oblasti průmyslu i občanské vybavenosti. Získají potřebné znalosti o technických systémech (podsystémech energetických, klimatizačních, dopravních), humánních systémech (podsystémech bezpečnostních, požárních, přístupových) a komunikačních systémech. V praktických cvičeních navrhují, programují a diagnostikují inteligentní elektroinstalace budov na výukových panelech podle firemních i mezinárodních standardů.


Lékařské přístroje: V tomto studijním zaměření se propojují znalosti z biologie, lékařství, teoretické fyziky, elektroniky a elektrotechniky. Žáci se seznámí s popisem biologických systémů a funkčními vlastnostmi jednotlivých orgánů, s metodami měření biologických signálů a jejich zpracováním, s radiodiagnostickými a radioterapeutickými metodami a přístrojovým vybavením (funkční diagnostika orgánů, principy rentgenového ozařování, Leksellův gama nůž…). Výuka je rozšířena o diagnostické metody, které ve větší míře aplikují výpočetní techniku (např. u počítačové tomografie a nukleární magnetické rezonance). Během studia žáci pracují s moderními lékařskými přístroji. Pro žáky je připraven i kurz první pomoci. Pro usnadnění přechodu absolventů do odborné praxe škola spolupracuje s příslušnými odbornými pracovišti lékařských zařízení a s odbornými pracovišti Fakulty biomedicinského inženýrství ČVUT.

Tímto zaměřením škola navazuje na dlouholetou úspěšnou tradici studijního oboru Zdravotnická zařízení.

Hodinové dotace

Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Předměty - povinný základ 33 33 32 32 130
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 2 1 1 5
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5 4 3 3 15
Fyzika 2 3 - - 5
Základy přírodních věd 3 - - - 3
Ekonomika - - 3 - 3
Předměty povinné odborné          
Technické kreslení 3/2 - - - 3/2
Základy elektrotechniky 3 4 - - 7
Elektronika - 3 3 3 9
Základy silnoproudu - - - 2 2
Elektrotechnická měření - - 4/2 4/2 8/4
Praktická cvičení 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Informatika a VT 2 - - - 2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - - 4/4
Digitální technika - 2 2 - 4
Programování - 2/2 2/2 - 4/4
Předměty volitelné profilové          
1. Řídicí systémy          
Řídicí technika     4/2 6/3 10/5
Programování       2/2 2/2
2. Inteligentní budovy          
Řídicí technika     4/2   4/2
Programování       2/2 2/2
Inteligentní elektroinstalace       3/2 3/2
Systémy inteligentních budov       3/1 3/1
3. Lékařské přístroje          
Somatologie     2 2 4
Zdravotní technika       2 2
Konstrukce lékařských přístrojů     2/2 4/2 6/4
Předměty nepovinné volitelné  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2        
Německý jazyk          
Odborná angličtina          

Vysvětlivky: 3/2 znamená 3 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělenéHs | 16. 11. 2016


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: