SPŠE » O škole » Informace » Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, a to dva členy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti, a to dva členy, a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy, a to dva členy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání rady svolává její předseda.

Školská rada:
  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení  hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy.

Členové školské rady pro období 2015 – 2018

Zástupci zřizovatele:

Bc. Michal Kopáč
člen Politického klubu ODS
tel.č. 605 044 106
e-mail: michal.kopac@seznam.cz
Hana Matonohová
členka Politického klubu ČSSD
tel.č.: 603 195 887
e-mail: matonohovahana@seznam.cz

Zástupci rodičů:

Olga Koprová
ve šk. roce 2016/17 matka žáka ze třídy I3.C
tel.č.: 776 700 054 
e-mail: kaprovao@seznam.cz
Markéta Smetanová
ve šk. roce 2016/17 matka žáka ze třídy L3.D
tel. č.: 775 134 895
e-mail: pasmetanova@volny.cz

Zástupci školy:

PhDr. Yvetta Hádková
učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
SPŠ elektrotechnická
V Úžlabině 320
100 00 Praha 10
tel. č.: 274 016 237
e-mail: hadkova@uzlabina.cz
Ing. Lukáš Hons
zástupce ředitelky školy
SPŠ elektrotechnická
V Úžlabině 320
100 00 Praha 10  
tel. č.: 274 016 230
e-mail: hons@uzlabina.cz

Předseda školské rady:  Markéta Smetanová

Místopředseda školské rady: Ing. Lukáš Hons


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: